Publications

in reversed chronological order

2023

 1. An Embodied Generalist Agent in 3D World
  Jiangyong Huang*, Silong Yong*, Xiaojian Ma*, Xiongkun Linghu*, Puhao Li, Yan Wang, Qing Li, Song-Chun Zhu, Baoxiong Jia, and Siyuan Huang
  ICML 2024, ICLR 2024 Workshop AGI & LLMAgents & GenAI4DM
 2. ARNOLD: A Benchmark for Language-Grounded Task Learning With Continuous States in Realistic 3D Scenes
  Ran Gong*, Jiangyong Huang*, Yizhou Zhao, Haoran Geng, Xiaofeng Gao, Qingyang Wu, Wensi Ai, Ziheng Zhou, Demetri Terzopoulos, Song-Chun Zhu, Baoxiong Jia, and Siyuan Huang
  ICCV 2023, CoRL 2022 Workshop LangRob Spotlight

2022

 1. Perceive, Ground, Reason, and Act: A Benchmark for General-purpose Visual Representation
  Jiangyong Huang*, William Yicheng Zhu*, Baoxiong Jia, Zan Wang, Xiaojian Ma, Qing Li, and Siyuan Huang
  arXiv preprint arXiv: 2211.15402