Publications

in reversed chronological order

2022

  1. Perceive, Ground, Reason, and Act: A Benchmark for General-purpose Visual Representation
    Jiangyong Huang, William Yicheng Zhu, Baoxiong Jia, Zan Wang, Xiaojian Ma, Qing Li, and Siyuan Huang
    arXiv preprint arXiv:2211.15402 2022